تقویم آموزشی
 • 15 بهمن ماه

  انتخاب واحد

 • 21 بهمن ماه

  شروع نیمسال

 • 5 اسفند ماه

  شروع حذف و اضافه

 • 8 اسفند ماه

  پایان حذف و اضافه

 • 6 خرداد ماه

  حذف نهایی

 • 24 خرداد ماه

  پایان نیمسال

 • 29 خرداد ماه

  شروع امتحانات

پیام روز