۱۳۹۷/۰۵/۰۱
جستجوی کارنامه آموزشي و پژوهشي
First Name نام :
Last Name نام خانوادگی :
دانشکده :
دانشکده باستان شناسي و مرمت
بخش مرمت بناهاي تاريخي
بخش موزه
بخش باستان شناسي
دانشکده هنرهاي کاربردي
بخش فرش
دانشکده معماري و شهرسازي
بخش معماري
پژوهشکده معارف اسلامي
بخش معارف اسلامي
بخش عمومي
دانشکده هنرهاي تجسمي
بخش نقاشي
بخش ارتباط تصويري
دانشکده هنرهاي نمايشي
بخش ادبيات نمايشي