۱۴۰۲/۰۳/۱۹
جستجوی کارنامه آموزشي و پژوهشي
First Name نام :
Last Name نام خانوادگی :
دانشکده :
دانشکده باستان شناسي و مرمت
گروه مرمت بناهاي تاريخي
گروه موزه
گروه باستان شناسي
دانشکده هنرهاي کاربردي
گروه فرش
دانشکده معماري و شهرسازي
گروه معماري
پژوهشکده معارف اسلامي
گروه معارف اسلامي
گروه عمومي
دانشکده هنرهاي تجسمي
گروه نقاشي
گروه ارتباط تصويري
دانشکده هنرهاي نمايشي
گروه ادبيات نمايشي