۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : الهه
نام خانوادگي : ايماني
سال تولد : 1363
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فرش
دانشکده : هنرهاي کاربردي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : elahe.imani1@gmail.com

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
طراحي سنتي (۱)
طراحي سنتي (۲)
طراحي فرش (۱)
شناخت نقوش فرش هاي مناطق مختلف ايران
شناخت طرح و نقش گليم و بافت هاي سوزني
رنگ و نقطه نقشه فرش (۱)
طراحي فرش (۴)
ارزيابي و ارزشيابي فرش
آشنايي با نقوش ايراني

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)