۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رفيق
نام خانوادگي : نصرتي
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1397
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rafiqnosrati@gmail.com

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
گزارش نويسي در موزه
اصول و مباني ارتباطات
بنياد نمايش در غرب و شرق
مباني ادبيات نمايشي
تاريخ نمايش در ايران
تاريخ نمايش در جهان
اصول و فنون نمايشنامه نويسي(۱)
ادبيات نمايشي کلاسيک در اروپا (۱)
اصول و فنون نمايشنامه نويسي(۲)
داستان نويسي (۲)
ادبيات نمايشي در ايران (۲)
فيلمنامه نويسي (۱)
کارگاه نمايشنامه نويسي (۱)
ادبيات نمايشي در ايران (۱)
ديدن و تحليل نمايش (۱)
ديدن و تحليل نمايش(۲)
بررسي متون فارسي از منظر نمايش (۱)
فيلم نامه نويسي (۲)
کارگاه نمايشنامه نويسي (۲)
تحليل نمايش نامه (۱)
روش تحقيق و تدوين پروژه
کارگاه نمايشنامه نويسي (۳)
نقد در ادبيات نمايشي (۲)
تحليل نمايش نامه (۲)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)