۱۴۰۱/۱۱/۱۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رفيق
نام خانوادگي : نصرتي
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1397
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات نمايشي
دانشکده : هنرهاي نمايشي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rafiqnosrati@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (8)
۱- نصرتي ر (2022) مطالعه‌اي در تمايز ناسيوناليسمِ ميرزاده‌ي عشقي با گفتمان غالبِ ناسيوناليستي زمانه‌اش نشري? هنرهاي زيبا-هنرهاي نمايشي و موسيقي 2:58-68
۲- نصرتي ر (2021) تحليل گفتمان انتقادي قدرت و ايدئولوژي در نمايشنامه شب روي سنگفرش خيس نوشته اکبر رادي‌‌ با تکيه بر رويکرد نورمن فرکالف تئاتر 86:93-111
۳- نصرتي ر (2021) خوانش نمايش‍هاي شادي آور زنانمه در دور? قاجار از منظر «نوشتار زنانه» تئاتر 82:73-87
۴- نصرتي ر (2016) تحول تاريخي نگاشت استعاري قلمروهاي مفهومي شهر و تئاتر، از پوليس تا شهر مدرن تئاتر 65:52-64
۵- نصرتي ر (2015) خوانش بوطيقايي تعزيه شهادت امام حسين تئاتر 58:12-34
۶- نصرتي ر (2013) بررسى پاياننامه هاى ارايه شده در مقطع كارشناسى ارشد رشتة هنرهاى نمايشى دانشگاه سوره تئاتر 55:155-180
۷- نصرتي ر (2013) بررسي نقش‌هاي جنس‌گرايانه دردو نمايشنام? خواب در فنجان خالي و شکلک اثر نغمه ثميني بر اساس نظري? کنش متقابل نمادين جامعه شناسي هنر و ادبيات 2:81-96
۸- نصرتي ر (2011) زمانمندي روايت در چهار نمايشنامه نغمه ثميني («افسون معبد سوخته»، «خواب در فنجان خالي»، شکلک و اسب هاي آسمان خاکستري مي بارند) نقد ادبي 16:85-104

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-نصرتي ر "پژوهشي در رابط? ضدقهرمان در سينماي دفاع مقدس و قدرت ملي " قدرت ملي در آيين? هنرهاي نمايشي (1393)
۲-نصرتي ر "دنياي هنر تئاتر در ايران بر اساس نظري? دنياي هنر هاوارد بارکر " بررسي مسايل جامعه‌شناسي هنر ايران (1391)
3-Nosrati R "Litterature dramatique iranienne: focous sur cinq auteurs vivants " (2017)

چاپ كتاب
۱-نصرتي ر "کارگردان‌ها در تمرين: جهان پنهان " چاپ اول (1400) مهرگان خرد ايران

پايان نامه خارج از دانشگاه
۱-نصرتي ر تبيين و تطور مفهوم روشنفکر در سه دهه نمايشنامه نويسي اکبر رادي با توجه به تحولات اجتماعي ( دهه‌ي 40، 50 و 60)
۲-نصرتي ر تحليل استعاره‌هاي عاطفي ترس از منظر زبان‌شناسي شناختي در درام؛ نمونه موردي سه ترجمه‌ از نمايشنامه مکبث ويليام شکسپير
۳-نصرتي ر صورت بندي چگونگي نوشتن براي تاتر چند رسانه اي
۴-نصرتي ر مطالعه مولفه‌هاي ادبيات نمايشي مهاجرت از منظر روانکاوي لکان (امر خيالي، امر نمادين و امر واقع) در نمايشنامه‌هاي مرغ سحر (سپيده خسروجاه)، کافه مک اَدم (محمود استاد محمد ) مهمان چند روزه (محسن يلفاني)
۵-نصرتي ر بررسي نسبت خشونت با قانون و عدالت درآثار دراماتيک ژان پل سارتر، برتولت برشت و ژان ژنه با ارجاع به آراي والتر بنيامين
۶-نصرتي ر نقض گفتمان ديالکتيکي در دو نمايش‌نامه در انتظار گودو و پايان بازي ساموئل بکت به راهنمايي فرشيد ابراهيميان
۷-نصرتي ر مطالعه بررسي الگوهاي دراماتورژي واقعيت در نمايش هاي مستند برگزيده دهه پنجاه و دهه نود ايراني
۸-نصرتي ر بررسي نگره‌هاي واقع‌گرايانه در آثار بهرام بيضايي از منظر نحله‌هاي فرماليسم و مارکسيسم
۹-نصرتي ر بررسي اقتباس از ادبيات نمايشي در سينماي ايران با تمرکز بر آثار داريوش مهرجويي
۱۰-نصرتي ر تحليل گفتمان ادبيات نمايشي
۱۱-نصرتي ر بررسي ماليخوليا در آثار نمايشي عباس نعلبنديان بر اساس آراء ژوليا کريستوا
۱۲-نصرتي ر بررسي ملي‌گرايي در ادبيات نمايشي ايران
۱۳-نصرتي ر بررسي زبان زنانه در ادبيات نمايشي ايران با تمرکز بر نمايشهاي شادي آور زنانه
۱۴-نصرتي ر تحليل گفتمان قدرت در4 نمايشنامه هاي دهه 60 اکبر رادي
۱۵-نصرتي ر مطالعه تطبيقي چگونگي دريافت معنا توسط مخاطب در دو گونه نمايش آييني و تياتر تجربي
۱۶-نصرتي ر تحليل گفتمان ارتباط پوستر با متن نمايشنامه و تحولات دهه 60 و 70 بر اساس نشانه معناشناسي
۱۷-نصرتي ر تأثير مکان در آثار غلامحسين ساعدي
۱۸-نصرتي ر مطالعه تطبيقي سينماي خسرو سينايي و محمدرضا اصلاني بر مبناي عناصر سينماي انسان شناختي
۱۹-نصرتي ر مطالعه‌ي تماتيک رابطه‌ي استاد و شاگرد در نمايشنامه‌هاي منتخب (تعليم ريتا اثر ويلي راسل، اولئانا اثر ديويد ممت، درس اثر اوژن يونسکو، ديکته اثر غلامحسين ساعدي) بر اساس نظريه‌ي «استاد نادان» ژاک رانسير
۲۰-نصرتي ر بررسي پست‌مدرنيسم در ادبيات نمايشي ايران
۲۱-نصرتي ر تحليلِ شگردهاي روايي در بداهه¬سازي¬هاي درام¬درماني براي پيشگيري از اعتياد نوجوانان محلات حاشيه شهر ساري
۲۲-نصرتي ر گونه‌شناسي بازنمايي خانواده در آثار نمايشنامه‌نويسان منتخب دهه40و50
۲۳-نصرتي ر واکاوي مفهوم خواست و چگونگي نمود ا?ن در زبان نمايشي با تکيه بر منتخبي از نمايشنامه هاي بهمن فرسي در دهه ي چهل شمسي با رويکرد نشانه شناسانه
۲۴-نصرتي ر مطالعه ي چگونگي تبديل سبک ساموئل بکت به نمايشنامه ي راديويي

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
گزارش نويسي در موزه
اصول و مباني ارتباطات
بنياد نمايش در غرب و شرق
مباني کارگرداني
مباني ادبيات نمايشي
تاريخ نمايش در ايران
تاريخ نمايش در جهان
اصول و فنون نمايشنامه نويسي(۱)
ادبيات نمايشي کلاسيک در اروپا (۱)
داستان نويسي ۱
اصول و فنون نمايشنامه نويسي(۲)
داستان نويسي (۲)
ادبيات نمايشي در ايران (۲)
فيلمنامه نويسي (۱)
کارگاه نمايشنامه نويسي (۱)
ادبيات نمايشي در ايران (۱)
ديدن و تحليل نمايش (۱)
ديدن و تحليل نمايش(۲)
بررسي متون فارسي از منظر نمايش (۱)
فيلم نامه نويسي (۲)
کارگاه نمايشنامه نويسي (۲)
تحليل نمايش نامه (۱)
نقد در ادبيات نمايشي (۱)
روش تحقيق و تدوين پروژه
کارگاه نمايشنامه نويسي (۳)
نقد در ادبيات نمايشي (۲)
تحليل نمايش نامه (۲)
پروژه

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)