۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مريم
نام خانوادگي : فروغي نيا
سال تولد : 1357
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 91
مرتبه علمي : مربي
بخش : فرش
دانشکده : هنرهاي کاربردي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : m.foroughinia@gmail.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (10)
۱- فروغي نيا م، سهرابي م، محمدي م (2019) مطالعه تطبيقي نظام آموزش رسمي صنايع دستي ايران و ترکيه با رويکرد "صنايع فرهنگي خلاق" مطالعات تطبيقي هنر 17:29-42
۲- فروغي نيا م، کاتب وليانکو ف (2018) مطالعه تطبيقي ظروف جواهر نشان ايران و هند مطالعات شبه قاره 9:125-142
۳- فروغي نيا م، دادور ا (2018) مطالعه تطبيقي تأثير و تأثر در ويژگيهاي تصويري معراج نگاره هاي ايران و هند مطالعات تطبيقي هنر 14:121-135
۴- فروغي نيا م (2016) بررسي تطبيقي نقشه محرابي بر منسوجات سنتي ايران و هند مطالعات شبه قاره 25:69-92
۵- فروغي نيا م، سهرابي نصيرآبادي م، محمدي م (1399) شايستگيهاي شغلي مبتني بر رويکرد صنايع خلاق در آموزش عالي صنايع دستي ايران: رويکرد ترکيبي نظريه و عمل در برنامه درسي 16:365-394
۶- فروغي نيا م (1395) بررسي نقش ردپاي جانوران در فرش ايراني نقش مايه 26:29-36
7- Hosseini Kermani L, Erfanmanesh R, Foroughinia M, Piri A (2016) Studyng the Principles Governing on Traditional Arts With Relying on the Votes of Traditionaists Journal of Engineening and Applied Sciences 11:582-587
8- Piri A, Foroughinia M, Hosseini Kermani L, Erfanmanesh R (2016) The Study of Types of Weaving Crafts and its Production Procedures (Case Study: Daz Crafts in Balochistan) Journal of Engineening and Applied Sciences 11:284-291
9- Erfanmanesh R, Hosseini Kermani L, Piri A, Foroughinia M (2016) The Impact of Religion, Science, Economy and Politics on Seljuq Dynasty Metalworking Modern Applied Science 10:67-74
10- Foroughinia M, Piri A, Erfanmanesh R, Hosseini Kermani L (2016) Carpets Design and Map Investigation of Baluch of Khorasan Asian Social Science 12:159-170

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-فروغي نيا م "تحليل محتواي برنامه هاي آموزش عالي رشته هاي فرش و هنر اسلامي در آموزش کارآفريني " اولين همايش ملي پژوهشهاي کاربردي در هنر (1400)
۲-فروغي نيا م "آموزش کارآفريني در برنامه هاي درسي رشته صنايع دستي ايران " اولين همايش ملي پژوهشهاي کاربردي در هنر (1400)
۳-فروغي نيا م "آسيب شناسي نظام رسمي آموزش صنايع دستي مبتني بر رويکردهاي اسناد تحول آموزشي کشور " آسيب شناسي نظام آموزشي کشور (1396)
۴-فروغي نيا م "جايگاه هنر و رويکردهاي تعاملي در آموزش خلاق " آموزش هنر در ايران (1395)
۵-فروغي نيا م، شاهسوار م "بررسي تطبيقي ويژگيهاي ساختاري و طرح فرش بلوچ خراسان و فرش سيستان " همايش ملي فرش دستباف خراسان جنوبي (1394)
۶-فروغي نيا م، براباديان آ "بررسي هنر قالي بافي در منطقه خواف و تايباد " همايش ملي فرش دستباف خراسان جنوبي (1394)
۷-فروغي نيا م "بررسي نقش براق در قالي هاي سيستان و بلوچ " همايش بين المللي سيماي حضرت محمد در هنر (1394)
۸-فروغي نيا م "بررسي سرپوش هاي نمدي ايران باستان " همايش ملي نمد (1390)

چاپ كتاب
۱-فروغي نيا م، شاهسوار م "معرفي رودوزي هاي سنتي اقوام سيستاني و بلوچ با رويکرد کنترل کيفي " چاپ اول (1394) دانشگاه سيستان و بلوچستان و مرنديز دانشگاه سيستان و بلوچستان

طرح هاي کاربردي خاتمه يافته
۱-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي " سکه دوزي بلوچ- ويژگي¬ها" "
۲-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي "صنايع دستي- حصيربافي بلوچستان- آيين کار" "
۳-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي "صنايع دستي- سکه دوزي بلوچ- آيين کار" "
۴-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي "صنايع دستي- سوزن دوزي بلوچ- آيين کار" "
۵-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي "صنايع دستي- حصيربافي سيستان- آيين کار" "
۶-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي "صنايع دستي- گليم سيستان و بلوچستان- آيين کار" "
۷-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي "صنايع دستي- سازهاي سنتي- قيچک سيستان- ويژگيها و آيين کار" "
۸-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي "صنايع دستي-مليله کاري- ويژگيها و آيين کار" "
۹-فروغي نيا م "تدوين استاندارد ملي "صنايع دستي- آينه کاري- ويژگيها و آيين کار" "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
هنرهاي سنتي
صنايع دستي
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۱)
هنر و تمدن اسلامي (۲)
سير تحول نقش در هنر ايران
شناخت طرح و نقش فرش ايران
شناخت نقوش فرش هاي مناطق مختلف ايران
پژوهش در فرش
هنر و تمدن اسلامي (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۲)
هنر و تمدن اسلامي (۲)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)