۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : کيهان
نام خانوادگي : ولي نژاد
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1395
مرتبه علمي : مربي
بخش : ارتباط تصويري
دانشکده : هنرهاي تجسمي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : kvalinejad@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته عکاسي
دانشگاه هنر تهران (ايران)
سال 1379 تا 1382 زن، هويت و پسامدرنيسم در آثار سيندي شرمن

چاپ كتاب
۱-ولي نژاد ک "در قاب دوربين " چاپ اول (1390) مرکب سپيد تهران
۲-ولي نژاد ک "انگاره سخنگو، عکاسي و زبان " چاپ اول (1393) نشر آوينه تهران
۳-ولي نژاد ک "عکاسي، هنر ميان مايه " چاپ اول (1385) نشر ديگر تهران
۴-ولي نژاد ک "مديريت رنگ و کنترل کيفيت " چاپ اول (1395) نشر بيهق کتاب تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
عکاسي
عکاسي
عکاسي از اشياء موزه اي
عکاسي
عکاسي (۱)
عکاسي (۲)
عکاسي ديجيتال
عکاسي
عکاسي ديجيتال
عکاسي گرافيک
رنگ و ترکيب بندي در هنرهاي تصويري ايران
عکاسي (۱)
عکاسي (۲)
عکاسي مقدماتي
عکاسي در گرافيک (۱)
عکاسي در گرافيک (۲)
اصول و مباني ارتباطات

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)