۱۳۹۸/۰۹/۱۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : کيهان
نام خانوادگي : ولي نژاد
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1395
مرتبه علمي : مربي
بخش : ارتباط تصويري
دانشکده : هنرهاي تجسمي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : kvalinejad@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته عکاسي
دانشگاه هنر تهران (ايران)
سال 1379 تا 1382 زن، هويت و پسامدرنيسم در آثار سيندي شرمن

چاپ كتاب
۱-ولي نژاد ک "در قاب دوربين " چاپ اول (1390) مرکب سپيد تهران
۲-ولي نژاد ک "انگاره سخنگو، عکاسي و زبان " چاپ اول (1393) نشر آوينه تهران
۳-ولي نژاد ک "عکاسي، هنر ميان مايه " چاپ اول (1385) نشر ديگر تهران
۴-ولي نژاد ک "مديريت رنگ و کنترل کيفيت " چاپ اول (1395) نشر بيهق کتاب تهران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
عکاسي
عکاسي
عکاسي از اشياء موزه اي
عکاسي
عکاسي (۱)
عکاسي (۲)
عکاسي ديجيتال
عکاسي
عکاسي گرافيک
رنگ و ترکيب بندي در هنرهاي تصويري ايران
عکاسي (۱)
عکاسي (۲)
عکاسي در گرافيک (۲)
اصول و مباني ارتباطات

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)