۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : رضا
نام خانوادگي : پورزرين
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1393
مرتبه علمي : مربي
بخش : نقاشي
دانشکده : هنرهاي تجسمي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rpoorzarrin@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته نقاشي
دانشگاه هنر اصفهان (ايران)
سال 1388 تا 1391 مطالعه تطبيقي نشا نه هاي بصري آينه كاري ايراني با نقاشي نوين
کارشناسي
رشته نقاشي
دانشگاه هنر اصفهان (ايران)
سال 1382 تا 1387 تطبيق نشانه هاي زيبايي شناختي نگارگري ايراني با مباني نقاشي معاصر

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (5)
۱- پورزرين ر (1398) نقش نقال و نقل نقاش: کنش و هم کنش عناصر اجرايي، تصويري و ساخت فضاي چند ساحتي در پرده خواني ميداني نشريه علمي پژوهشي نگره 50:1-18
۲- پورزرين ر (1396) مطالعه تطبيقي عناصر زيبايي شناختي باغ بهشت در قرآن کريم و نگارگري ايراني(مورد مطالعاتي سوره واقعه) دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات هنر اسلامي 1:1-15
۳- پورزرين ر (1393) مطالعه تطبيقي نشانه هاي بصري در آينه کاري ايراني با هنر فتوکلاژ مورد مطالعاتي(فتو کلاژهاي ديويد هاکني) نشريه علمي پژوهشي هنر هاي زيبا-هنرهاي تجسمي 4:81-95
۴- پورزرين ر (1392) مطالعه تطبيقي نشانه هاي بصري در آينه کاري ايراني با نقاشي آپ آرت نشريه علمي پژوهشي نگره 27:75-86
5- Pourzarrin R (2018) Comparative Study of Visual Cues in Iranian Gabbeh and Paul Klee’s Paintings:- A Comparative Approach(Case Study of Colour and Geometric Shapes OJAD 6:1-18

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-پورزرين ر "کيفيت رنگ و نور در عرفان اسلامي و نگاره معراج پيامبر(ص) (مورد مطالعاتي: نگاره معراج سلطان محمد) " همايش بين المللي سيماي پيامبر در هنر و رسانه (1396)
۲-پورزرين ر "مطالعه تطبيقي نشانه هاي زيبايي شناختي و فرهنگي در آينه کاري ايراني و نقاشي نوين " همايش ملي پژوهش هاي نوين ميان رشته اي و کاربردي در علوم انساني (1396)
۳-پورزرين ر "مطالعه تطبيقي نشانه هاي بصري در آينه کاري ايراني و انتزاع پسا نقاشانه " همايش ملي جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنراسلامي (1396)
۴-پورزرين ر "بررسي تطبيقي مفهوم صلح و امنيت در قرآن کريم و نگارگري ايراني، " همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي (1396)

اثر بديع و ارزنده هنري
۱-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند 1400 "
۲-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي امارات-دبي2021 "
۳-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي تصويرسازي فرهنگسراي صبا "
۴-پورزرين ر "منتخب سيزدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر "
۵-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند 99 "
۶-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي فرهنگسراي صبا "
۷-پورزرين ر "منتخب دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر "
۸-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي يکصد هنرمند "
۹-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي خانه هنر شيراز "
۱۰-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري تارو پود "
۱۱-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي صد اثر صد هنرمند 97 "
۱۲-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري ارغوان "
۱۳-پورزرين ر "نمايشگاه انفرادي نقاشي گالري نارنج "
۱۴-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري وکيل "
۱۵-پورزرين ر "منتخب جشنواره تجسمي دانشجويان کشور "
۱۶-پورزرين ر "منتخب پنجمين دوره منتخب نسل نو "
۱۷-پورزرين ر "منتخب چهارمين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر "
۱۸-پورزرين ر "برگزيده فراخوان هنرمندان تجسمي کشور-انتشارات يساولي "
۱۹-پورزرين ر "برگزيده دومين جشنواره همه هنرمندان شهر بخش طراحي "
۲۰-پورزرين ر "منتخب جشنواره بين المللي فيلم سبز بخش تجسمي "
۲۱-پورزرين ر "منتخب ششمين جشنواره بين المللي فيلم سبز بخش تجسمي "
۲۲-پورزرين ر "منتخب جشنواره ملي نقاشي سرچشمه سرخ "
۲۳-پورزرين ر "منتخب جشنواره ملي نقاشي آيات "
۲۴-پورزرين ر "برگزيده دهمين جشنواره ملي هنرهاي تجسمي رضوي بخش نقاشي "
۲۵-پورزرين ر "برگزيده پانزدهمين جشنواره ملي هنرهاي تجسمي رضوي بخش نقاشي "
۲۶-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند "
۲۷-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري ارغوان "
۲۸-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي پرديس گالري ملت "
۲۹-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري آپادانا "
۳۰-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند 1 "
۳۱-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي طراحي گالري خاوران "
۳۲-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري شيوه "
۳۳-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند 2 "
۳۴-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري وصال "
۳۵-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري هنر مدرن "
۳۶-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي طراحي گالري وصال "
۳۷-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي طراحي يادمان نيما مرتضوي گالري وصال "
۳۸-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي طراحي نگارخانه چهارسو "
۳۹-پورزرين ر "نمايشگاه انفرادي نقاشي دانشگاه هنر اصفهان "
۴۰-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي نگارخانه چهار سو "
۴۱-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند 3 "
۴۲-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري نيايش "
۴۳-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي طراحي يادمان نيما مرتضوي گالري وصال 2 "
۴۴-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي طراحي گالري ماني "
۴۵-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي صد اثر صد هنرمند4 "
۴۶-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي هفت نگاه فرهنگسراي نياوران "
۴۷-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي هنرمندان فارس گالري جهان "
۴۸-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي هفت نگاه فرهنگسراي نياوران 2 "
۴۹-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي موسسه فرهنگي هنري صبا "
۵۰-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري به نگار "
۵۱-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي نگارخانه سيروس "
۵۲-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي گالري جم "
۵۳-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي تصوير سازي فرهنگستان صبا "
۵۴-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي فرهنگستان صبا "
۵۵-پورزرين ر "نمايشگاه گروهي نقاشي تالار فخر الدين اسعد گرگاني "
۵۶-پورزرين ر "نمايشگاه انفرادي نقاشي گالري گلستان "
۵۷-پورزرين ر "نمايشگاه انفرادي نقاشي گالري گلستان 2 "
۵۸-پورزرين ر "نمايشگاه انفرادي نقاشي گالري نياش "
۵۹-پورزرين ر "نمايشگاه انفرادي نقاشي گالري وصال "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
طراحي از اشياء موزه‌اي
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
مباني هنرهاي تجسمي (۱)
مباني هنرهاي تجسمي (۲)
طراحي پايه
فرهنگ، هنر و هويت ايراني و اسلامي
مباني هنرهاي تجسمي (۱)
مباني هنرهاي تجسمي (۲)
طراحي پايه
سير تحول نقش در هنر ايران
خوشنويسي و طراحي حروف
نقاشي سطح يک (۱) - تکنيک
نقاشي سطح يک (۲) - نور و رنگ
مباني هنر هاي تجسمي (۱)
مباني هنر هاي تجسمي (۲) - (رنگ شناسي)
طراحي پايه (۱)
نقاشي ديجيتال و اينترنت
مباني هنرهاي تجسمي (۱)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)