۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي
نام خانوادگي : اسدپور
سال تولد : 1361
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1395
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : معماري
دانشکده : معماري و شهرسازي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : asadpour@shirazartu.ac.ir
علاقه مندي ها : مباني نظري و تاريخ معماري و منظر، تزئينات وابسته به معماري، روانشناسي محيط، طراحي ميان افزا، معماري افزوده

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته معماري
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1384 تا 1386 طراحي مرکز پژوهشي - نمايشي فولکلور فارس
دکتري تخصصي
رشته معماري منظر
دانشگاه علم و صنعت ايران (ايران)
سال 1389 تا 1393 مدل بازنمايي رودخانه به مثابه منظر شهري تصويرپذير

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (40)
۱- اسدپور ع، صادقي ش (1400) پژوهشي پيرامون وصف معمار در هفت‌پيکر نظامي هنر و تمدن شرق 31:41-50
۲- اسدپور ع (1399) بازشناسي طرح و نقش کاشي‌کاري‌هاي ازدست‌رفته ضلع شرقي ارگ کريم‌خان شيراز نگره 55:87-99
۳- اسدپور ع (1399) منظر درخت؛ بازشناسي انگاره «درخت» در مهرهاي هخامنشي هنرهاي زيبا-هنرهاي تجسمي 2:23-36
۴- اسدپور ع (1399) سير تحولات منظر ميانسراي ارگ کريم‌خان شيراز بر اساس عکس‌ها و مستندات تاريخي پژوهش هاي باستان شناسي ايران 25:241-260
۵- اسدپور ه، رياحي دهکردي ع، اسدپور ع (1399) تحليل عوامل مؤثر بر کيفيت زندگي اجتماعي شهروندان در فضاهاي شهري معاصر (نمونه مورد مطالعه: ميدان فرهنگ شهر يزد) مطالعات ساختار و کارکرد شهري 24:7-32
۶- جعفري م، اسدپور ع، حائري س (1399) راهبردهاي طراحي خوابگاه‌هاي دانشجويي براساس تحليل قرارگاه‌هاي رفتاري(نمونه مورد مطالعه: خوابگاه دانشجويان دختر دانشگاه شيراز) معماري و شهرسازي ايران 19:167-186
۷- اسدپور ع (1399) مطالعه شمايل‌شناسانه نبرد «رستم و ديو سپيد» در کاشي‌نگاره سردر ارگ کريم‌خان شيراز به روش «اروين پانوفسکي» باغ نظر 86:29-40
۸- اسدپور ع (1398) تدوين چارچوب مفهومي «باستان‌شناسي باغ»؛ کارکردها، روش‌ها و چالش‌ها مرمت و معماري ايران 19:1-20
۹- اسدپور ع (1398) عمارت‌هاي باغ نظر شيراز و دگرگوني‌هاي کالبدي- کارکردي آن‌ها مطالعات معماري ايران 16:5-24
۱۰- اسدپور ع، اسدپور ه (1398) شيراز، شهر پياده‌ها و دوچرخه‌ها بود (روايتي از شيراز بر پايه نخستين طرح جامع شهر در آغاز دهه پنجاه خورشيدي) فصلنامه هنر معماري 54:154-157
۱۱- اسدپور ع (1397) بازيابي ساختار فضايي و طرح کاشت باغ سالار جنگ شيراز بر اساس خاطرات ترنس اودانل دوفصلنامه علمي- پژوهشي معماري اقليم گرم و خشک 7:23-42
۱۲- اسدپور ع، نيکونام نظامي ه، اميديان نيا ع (1397) تحليل مؤلفه‌هاي «تصوير ذهني ارزيابانه» شهروندان از دروازه قرآن شيراز و بافت پيرامون آن دوفصلنامه علمي- پژوهشي معماري و شهرسازي ايران 16:53-68
۱۳- اسدپور ع (1397) پديدارشناسي باغ در آثار و نقش برجسته‌‌هاي آشوري؛ مفاهيم و گونه‌ها ماهنامه علمي- پژوهشي باغ نظر 60:51-62
۱۴- اسدپور ع، برزگر پ، کشاورزي ن (1396) تصوير ذهني کودکان از منظر خيابانهاي شهري فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات شهري 24:27-40
۱۵- اسدپور ع (1395) از منظر نزاع تا منظر دفاع؛ مفاهيم و گونه‌هاي پيوند منظر با جنگ فصلنامه علمي - ترويجي منظر 34:60-67
۱۶- اسدپور ع، مظفر ف، فيضي م، بهزادفر م (1395) کاربست شاخص‌هاي ادراک اجتماعي در بازآفريني منظر رودخانه‌‌هاي شهري (نمونه موردي رودخانه خشک شيراز) فصلنامه علمي - پژوهشي علوم و تکنولوژي محيط زيست 18:395-417
۱۷- اسدپور ع، مظفر ف، فيضي م، بهزادفر م (1394) آسيب شناسي روش ها و گونه شناسي مدل هاي استخراج تصاوير ذهني از محيط فصلنامه علمي – پژوهشي باغ نظر 33:13-22
۱۸- بمانيان م، فيضي م، احمدي ف، اسدپور ع (1393) فرآيند طراحي و مداخله پايدار در مناظر طبيعي با تأکيد بر رويکرد بوم شناختي فصلنامه پايداري، توسعه و محيط زيست 4:35-46
۱۹- اسدپور ع (1392) راهبردهاي توصيفي در پژوهش منظر فصلنامه علمي- ترويجي منظر 22:22-25
۲۰- فيضي م، اسدپور ع (1392) فرايند بازآفريني منظر ميادين شهر تهران با هدف ارتقاي تعاملات اجتماعي شهروندان فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات شهري 7:3-14
۲۱- مظفر ف، فيضي م، اسدپور ع (1392) رويکردهاي معاصر در مطالعات محيطي فضاهاي باز شهري فصلنامه علمي- پژوهشي آمايش محيط 21:89-94
۲۲- فيضي م، اسدپور ع (1392) ادراک و ترجيح شهروندان از منظر ساختمانهاي بلند شهري، نمونه مورردي هتل چمران شيراز دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات معماري ايران 3:120-127
۲۳- مظفر ف، احمدي ف، اسدپور ع (1392) تحليل کمي مقالات مرمت در نشريات ترويجي- تخصصي کشور از 1380 تا 1390 (ده سال) فصلنامه علمي- پژوهشي معماري و مرمت ايران 5:117-126
۲۴- فيضي م، اسدپور ع (1392) تحليل منظر کلان تاريخي شيراز بر‌اساس ترسيم‌هاي جهانگردان خارجي فصلنامه علمي - پژوهشي باغ نظر 24:3-12
۲۵- فيضي م، اسدپور ع (1391) تحليل محتواي سايت طراحي به وسيله عکاسي سريع توسط دانشجويان (قياس تطبيقي ايران و ترکيه) دو فصلنامه علمي- پژوهشي آرمانشهر 9:105-117
۲۶- مظفر ف، اسدپور ع (1391) نقش الگوهاي شکلي و اجتماعي در ساماندهي مجموعه­هاي مسکوني (قياس تجارب شهرسازي قرن بيستم و نمونه­ هاي ايراني) فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات شهري 3:3-12
۲۷- بمانيان م، احمدي ف، اسدپور ع (1391) ارزيابي کمي و کيفي مقالات علمي و پژوهشي دوفصلنامه مديريت شهري از شماره 19 تا 29 دوفصلنامه علمي - پژوهشي مديريت شهري 32:297-289
۲۸- اسدپور ع (1388) بقعه شاه مير علي بن حمزه (ع) شيراز فصلنامه علمي- ترويجي اثر (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) 44:12-32
29- Asadpour A (2021) Student challenges in online architectural design courses in Iran during the COVID-19 pandemic E-Learning and Digital Media 19:1-16
30- Asadpour A (2021) Mobile Photogrammetry for Architectural Documentation: Tips from a Case Study Academia Letters 1:1-9
31- Nikounam Nezami H, Asadpour A (2021) Social capital and the spatial quality of neighborhoods: Parameters, indicators - strategies A/Z ITU journal of Faculty of Architecture 18:301-318
32- Asadpour A (2021) Documenting historic tileworks using smartphone-based photogrammetry Mersin Photogrammetry Journal 3:15-20
33- Asadpour A, Sadeghi S (2021) Study on the Description of Architect in the Haft Peykar of Nizâmî Journal of Art and Civilization of the Orient (JACO) 31:41-50
34- Asadpour A (2020) Phenomenology of Place: A Framework for the Architectural Interpretation in Visual Arts (Case Study: Sohrab Sepehri's Drawings) International Journal of Architecture and Urban Development 11:47-60
35- Asadpour A (2020) DEFINING THE CONCEPTS & APPROACHES IN VERNACULAR ARCHITECTURE STUDIES Journal Nature (National Academic Journal of Architecture) 2:241-255
36- Asadpour A (2020) Iconological Study of “Rustam in Struggle with Div-e Sepid” in Tilework of Karim Khan-e Zand Citadel Portal in Shiraz Based on Erwin Panofsky Method Nazar e-Bagh 86:33-43
37- Asadpour A (2017) Re-designing Urban Stream Landscape by Investigating the Citizens’ Preference Matrix Journal of Civil Engineering and Architecture 4:152-160
38- Asadpour A (2016) From Landscape of Conflict to Landscape of Defense; Concepts and Relations of Landscape to War Manzar 34:50-57
39- Asadpour A (2013) Reading urban environment by photo; a critical tool for socio-cultural analyzing Science, Technology and Arts Research Journal 3:153-159
40- Asadpour A, Asadpour H (2012) Typology of Iranian Gardens during Zand Dynasty (1750-1794) in Shiraz, Iran Elixir His. Preserv. 44:7347-7353

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اسدپور ع "يافته‌هايي از نخستين تجربه دانشجويان کارشناسي معماري داخلي در مواجه با آموزش الکترونيکي دروس طراحي " دومين همايش ملي تبادل تجارب آموزش الکترونيکي در مراکز آموزش عالي؛ سياستها، ارزشيابيها و دروس عملي (1400)
۲-اسدپور ع "کاربرد «موبايل فتوگرامتري» در مستندنگاري معماري (نمونه موردمطالعه: کاشي‌کاري‌هاي دروازه قرآن شيراز) " کنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب (1400)
۳-اسدپور ع، اسدپور ه "پژوهشي در شناخت معماري آرامگاه علي روحاني وصال در شيراز " کنفرانس ملي معماري و شهرسازي معاصر ايران (1398)
۴-اسدپور ع، اسدپور ه "تحليل رفتار بازديدکنندگان در مواجه با ايوان‌ در بناي تاريخي (نمونه موردي: ايوان شاه نشين ارگ کريمخان زند شيراز) " دومين کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام (1398)
۵-خدايي فرد م، اسدپور ع، طبيب زاده ک "خصوصيات ويژه معمارانه مدارس ابتدايي با رويکرد پرورش و رشد خلاقيت دانش آموزان " چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهش در علوم و مهندسي (1398)
۶-خدايي فرد م، اسدپور ع "راهکارهاي توجه به رشد خلاقيت در طراحي مدارس ابتدايي (بررسي نمونه هاي موردي ايراني و غير ايراني) " اولين همايش ملي مدرسه فردا (1398)
۷-اسدپور ع "ريخت‌شناسي منظر زيارتي شيراز با هدف تدوين راهبردهاي گردشگري شهري " کنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در کشورهاي اسلامي (1397)
۸-اسدپور ع "تحليل کاشي‌کاري‌هاي منظره‌پردازانه‌ در نماسازي دوران پهلوي اول (محور منتهي به ورودي کنوني بازار وکيل شيراز) " پنجمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري (1396)
۹-اسدپور ه، اسدپور ع "تطبيق شاخص هاي پدافند غيرعامل با الزامات منشور حفاظت از نواحيِ شهريِ تاريخيِ واشنگتن (نمونه موردي: محله تاريخي فهادان يزد) " سومين همايش ملي پدافند غيرعامل در عمران، معماري و توسعه شهري پايدار (1396)
۱۰-اسدپور ع، نيکونام نظامي ه "بازخواني تجربه شهرهاي جديد در ايران مبتني بر مولفه هاي ارتقاء سرمايه اجتماعي " همايش بازخواني تفکر و تجربه شهرهاي جديد در ايران (1396)
۱۱-اسدپور ع "تحليل تجارب جهاني دوره «مطالعات منظر» به مثابه گرايشي ميان‌رشته‌اي براي نظام آموزش عالي کشور " دومين همايش ملي معماري منظر (1395)
۱۲-اسدپور ع "آسيب شناسي سرفصلهاي بازنگري شده در آموزش دانشگاهي هنر مبتني بر تحليل محتوا (مورد مطالعه: کارشناسي پيوسته معماري داخلي) " اولين همايش ملي آموزش هنر در ايران (1395)
۱۳-اسدپور ع، اسدپور ه "مؤلفه­ هاي منظر فرهنگي در معماري تدفيني دستکند (مورد مطالعه آثار پيش از اسلام ايران) " دومين همايش بين المللي معماري دستکند (1394)
۱۴-فيضي م، اسمعيل دخت م، اسدپور ع "تاثير نشانه ها در روند شکل گيري فرم معماري " همايش بين المللي روشهاي پيشرفته طراحي و ساخت در معماري زمينه گرا (1393)
۱۵-اسدپور ع، اسدپور ه "آسيب شناسي منظر ميادين شهري در راهيابي به شاخصهاي ساماندهي المانهاي شهري (نمونه موردي: شهر شيراز) " همايش ملي عناصر زيباسازي شهري (1392)
۱۶-اسدپور ع "الگوهاي بازنمايي فضاي شهري ‏ در منظره پردازي کاشي کاري هاي کاخ گلستان» " همايش ملي کاخ گلستان نگين پايتخت (1391)
۱۷-فيضي م، اسدپور ع "تحليل محتواي سرفصل دروس معماري منظر ‏ مبتني بر نگرش سيستمي در آموزش و طراحي منظر " همايش ملي معماري و شهر پايدار (1391)
۱۸-علي آبادي م، اسدپور ع "واکاوي مباني فکري معماري در دوره زنديه " کنگره زنديه (1388)
۱۹-اسدپور ع "طراحي، ضوابط و آيين­نامه­ها: نمونه موردي شهر New Westminster کانادا " دمين همايش مقررات ملي ساختمان (1388)
۲۰-اسدپور ع "تحولات کالبدي و تزئينات وابسته به معماري در بقعه شاه مير علي بن حمزه (ع) شيراز " همايش هنرهاي صناعي (1387)
۲۱-اسدپور ع "الگوهاي پايداري در معماري کويري ايران " همايش علمي منطقه­ اي معماري کوير (1385)
۲۲-اسدپور ع "از چهارباغ هخامنشي تا چهارباغ صفوي " کنگره فارس شناسي (1384)
23-Asadpour A, Asadpour H "Strategies for the Affordable Open Space Based on Behavior Mapping (Studying the Original Reuse of Saray-e-moshir in Shiraz) " Civil Engineering, Architecture and Urban Management (2020)
24-Naziri Z, Hoseini M, Asadpour A, Mahmoudzadeh A "Visual landscape pathology on the historic site; Case study: Vision Corridors leading to Ardeshir Babakan Palace " The IFLA Middle East Conference (MELAC 2018) Landscape in Transition (2018)
25-Asadpour A "Vernacular Landscape Transition from Past Concepts to Contemporary Context " The IFLA Middle East Conference (MELAC 2018) Landscape in Transition (2018)
26-Asadpour A "Recognition of components affecting sence of security in the urban environment (with an emphasis on the findings of Iranina researchers) " International conferance on civil engineering, architecture and urban development of contemporary iran (2017)

چاپ كتاب
۱-اسدپور ع "تاريخ منظر؛ از رنسانس تا پست مدرن " چاپ اول (1396) کتابکده کسري مشهد
۲-اسدپور ع "انديشه منظر " چاپ اول (1396) کتابکده کسري مشهد
۳-اسدپور ع "تصوير ذهني در منظر و شهر؛ مباني و روشها " چاپ اول (1397) جهاد دانشگاهي قزوين
۴-اسدپور ع "ميدان و شهر؛ سرگذشت ميدانهاي توپخانه از تهران تا شيراز " چاپ اول (1397) نيارش شيراز
۵-اسدپور ع "درآمدي بر مباني نظري منظر " چاپ اول (1398) فکرنو تهران
۶-اسدپور ع "تاريخ باغسازي؛ ريشه‌ها و خاستگاه‌ها " چاپ اول (1400) کتابکده کسري مشهد
7-Mansourizadeh K, Asadpour A "Professional English for Students of Architecture " چاپ اول (2020) Niyaresh Shiraz

پايان نامه خارج از دانشگاه
۱-اسدپور ع طراحي مرکز آموزشي و درماني کودکان اوتيسم شيراز با رويکرد ارتقاي تعاملات اجتماعي
۲-اسدپور ع طراحي مجموعه مسکوني ارزان قيمت در منطقه چابهار براي اقشار کم درآمد

طرح هاي کاربردي خاتمه يافته
۱-اسدپور ع "بازنماي منظر و معماري بومي در طراحي هاي سهراب سپهري (رويکردي پديدارشناسانه) "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
انسان، طبيعت، معماري
طرح معماري (۱)
مقدمات طرح معماري (۲)
طرح تغيير عملکرد معماري داخلي
کارگاه خلاقيت و تغيير عملکرد
ميراث طبيعي
ساختمان موزه
مباني هنر هاي تجسمي (۱)
انسان، طبيعت و طراحي
تحليل فضا و سايت
مباني معماري داخلي
تاريخ هنر (۱)
حکمت هنر اسلامي
باغ آرايي و محوطه‌سازي
طرح روان‌شناسي محيط
کارگاه خلاقيت و تغيير عملکرد
کارگاه حال و آينده
پروژه نهايي
روانشناسي خلاقيت
فرهنگ ، هنر و هويت ايراني اسلامي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)