۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مريم
نام خانوادگي : شيرواني
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1397
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : مرمت بناهاي تاريخي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : m.shirvani83@gmail.com

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري تخصصي
رشته مرمت آثار و اشيا فرهنگي و تاريخي
هنر اصفهان (ايران)
سال 1390 تا 1395 بازشناسي نقش ارزش در اتخاذ رويکرد حفاظتي اثار تاريخي در سايت موزه هاي سنگي (مطالعه موردي سايت موزه تخت جمشيد
کارشناسي ارشد
رشته مرمت اشيا فرهنگي و تاريخي
هنر اصفهان (ايران)
سال 1385 تا 1387 آسيب شناسي سنگ هاي سياه محوطه پاسارگاد و پيشنهاد راه حل حفاظتي
کارشناسي
رشته مرمت آثار تاريخي
هنر اصفهان (ايران)
سال 1381 تا 1385 مرمت بخشي از تزيينات اتاق ضلع جنوبي طبقه همکف ارگ کريم خاني شيراز

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (12)
۱- شيرواني م (1399) تاثير فرهنگ جامعه و کارکرد اثر در شکل گيري کالبد و تزيينات معماري در بناهاي زنديه با نگاهي بر عمارت ديوانخانه نشريه هنرهاي زيبا- هنرهاي تجسمي 26:24-37
۲- شيرواني م (1396) اثير ميزان رضايت‏مندي ساكنين گذرهاي تاريخي از كيفيت زندگي بر احساس امنيت اجتماعي؛ مطالعه موردي: گذرهاي سنگ سياه، حاج زينل و افشار شيراز دو فصلنامه طراحي مهندسي و اكولوژيكي منظر 3:36-45
۳- شيرواني م (1395) بازشناسي ارزش و عوامل تاثيرگذار در دگرگوني ديدگاه هاي ارزشي در حفاظت از ميراث فرهنگي در قرن حاضر هنرهاي زيبا (معماري و شهرسازي) 21:39-50
۴- شيرواني م (1395) خوانش فرايند ادراک و دريافت زيبايي در نظرگاه مخاطبان آثار هنري بر اساس مقايسه آرا فلاسفه اسلامي و غربي هنرهاي زيبا (هنرهاي تجسمي) 21:13-20
۵- شيرواني م (1394) نقش حس تعلق به مکان در شکل گيري مداخلات در حفاظت از آثار تاريخي در محوطه ها و مناظر تاريخي- فرهگي طراحي مهندسي و اکولوژيکي منظر 1:12-22
۶- شيرواني م (1387) آسيب شناسي سنگ هاي سياه مجموعه پاسارگاد و پيشنهاد راه حل حفاظتي مرمت و پژوهش 4:37-48
7- Shirvani M (2020) Persepolis site : Applying Contextualism in Furniture Design, during the Process of Revitalizing the Historical Sites Street Art & Urban Creativity Scientific Journal 6:61-73
8- Barani M, Shirvani M (2020) Applying Contextualism in Furniture Design, during the Process of Revitalizing the Historical Sites SAUC - Street Art & Urban Creativity Scientific Journal 6:61-73
9- Shirvani M (2019) Study of Pigments in Decorations of Exterior Porch Painting in Soltanieh Dome of Zanjan Journal of Research on Archaeometry 5:129-142
10- Shirvani M (2016) An Evaluation of Aesthetic Attractiveness from the Tourists’ Viewpoints based on the Used Techniques in Persepolis Site Museum Mediterranean journal of Social Sciences 7:278-286
11- Shirvani M (2016) Reading the Perception in Modern Conservation of Historical Monuments مديريت شهري 44:251-260
12- Shirvani M (2012) PETROGRAPHY, XRD AND WET CHEMISTRY OF SASSANID ROCK RELIEFS AT KHAN TAKHTI (230 AD), IRAN: A CASE STUDY Mediterranean Archaeology and Archaeometry 12:213-224

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-شيرواني م "جايگاه احيا بافتهاي تاريخي شهري ايران در توسعه گردشگري " 3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Design (2018)
۲-شيرواني م "احيا در گذرهاي تاريخي و نقش آن در بازآفريني شهري بافتهاي تاريخي (مطالعه موردي: گذر سنگ سياه در شيراز) " مهندسي عمران، معماري و بازآفريني شهري (1398)
۳-شيرواني م "حفاظت و باززنده سازي ساختارهاي تاريخي با رويکرد کاربري مجدد: نمونه موردي خانه تاريخي خردمندي شيراز " دوميـــن همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعـــي و فرهنگـي (1397)
۴-شيرواني م "نقش آسيب شناسي در احيا بافتهاي تاريخي با نگاهي به گذر تاريخي بهار ايران در شيراز " چهـارمين همايش ملي معمـــاري و شـــهر پايدار (1397)
۵-شيرواني م "کاربرد فتوگرامتري در مستند نگاري تزيينات وابسته به معماري در حوزه ميراث فرهنگي " همايش ملي مستندنگاري ميراث طبيعي و فرهنگي (1396)
۶-شيرواني م "جايگاه مساجد تاريخي در گسترش گردشگري ديني در ايران، مطالعه موردي: مسجد وکيل شيراز " افق هاي جديد در معماري و شهرسازي (1393)
۷-شيرواني م "نقش متقابل حفاظت ارزشي و جذابيت مکاني در گسترش صنعت گردشگري در سايت هاي تاريخي ايران " افق هاي جديد در معماري و شهرسازي (1393)
۸-شيرواني م "دلايل فرسودگي در بافتها و روش هاي مداخله در بهسازي بافت هاي تاريخي " معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار (1392)
۹-شيرواني م "مطالعه و ساختار شناسي آثار تاريخي ساخته شده با گچ " علم مواد و حفاظت از آثار تاريخي (1390)
۱۰-شيرواني م "بررسي ارزش ها و ويژگي هاي بافت هاي مسکوني تاريخي " مسکن ايراني (1390)
۱۱-شيرواني م "احيا تک بناهاي مسکوني تاريخي " مسکن ايراني (1390)
12-Shirvani M "Attravtiveness factor in promote tourism in Iran Historic Site Museum " International Scentifice – Strategic Conference on Tourism Development for Islamic Republic of Iran Challenges & Prospects (2014)
13-Shirvani M "Introducing Petrography methods, XRD analysis and ISRM standards in technology of stone used in thresholds and plinths of Achaemenid palaces of Pasargadae " International Conference on Conservation of Stone and Earthen Architectural Heritage (2014)
14-Shirvani M "The Influence of Iranian Gardens Architecture on Garden Making Methods in India " Indo- Iranian Common Heritage (2013)

چاپ كتاب
۱-شيرواني م "آسيب شناسي و حفاظت از سنگ هاي تاريخي " چاپ اول (1387) تخت جمشيد شيراز
۲-شيرواني م "ديوانخانه، يادگاري از هنر دوره زنديه در شيراز " چاپ اول (1391) تخت جمشيد شيراز
۳-شيرواني م "حفاظت از آثار تاريخي در دنياي مدرن " چاپ اول (1400) کتيبه نوين شيراز

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آشنايي با معماري جهان
شناخت مواد و مصالح
کارگاه مواد و مصالح سنتي
آزمايشگاه مواد و مصالح
عناصر و جزييات بناهاي تاريخي
تاريخ و مباني نظري مرمت
برداشت از بناهاي تاريخي
آشنايي با تزيينات وابسته به معماري
شناخت بناهاي تاريخي ايران دوران اسلامي
شناخت سازه هاي سنتي
کارگاه حفاظت و مرمت تزيينات وابسته به معماري
پروژه نهايي
روش تحقيق
شيمي
شناخت مواد
آسيب شناسي اشياء
فن شناسي اشياء
مراقبت و نگهداري اشياء موزه اي (۱)
مراقبت و نگهداري اشياء موزه اي (۲)
كارداني
آشنايي با حفاظت و مرمت آثار و روشهاي آن
كـارشناسي
حفظ آثار باستاني (۱)
حفاظت اشياء باستاني (۲)
طرح مرمت و نگهداري

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)