۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيده اکرم
نام خانوادگي : اوليائي طبائي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 1394
مرتبه علمي : مربي
بخش : فرش
دانشکده : هنرهاي کاربردي
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : oliyaei@shirazartu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
کارشناسي ارشد
رشته صنايع دستي
دانشگاه هنر- تهران (ايران)
سال 1389 تا 1391 بررسي نقش طاووس در بافته هاي ايران دوره اسلامي تا پايان قاجار
کارشناسي
رشته صنايع دستي
دانشگاه پيام نور تهران مرکز (ايران)
سال 1383 تا 1388 انتخاب شيوه هاي صحيح در مرمت قالي

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
۱- اوليائي طبائي س (1397) سامانه همانندجو :-
۲- اوليائي طبائي س، شاهپروري م، ميرزا اميني س (1396) ارزيابي تأثير تبليغات اينترنتي فرش با تأکيد بر الگوي رفتار مصرف کننده گلجام 31:5-21
۳- اوليائي طبائي س، سامانيان ص (1393) بررسي نقش طاووس در بافته هاي ايران دوره اسلامي تا پايان ايلخاني نشريه نامه هنرهاي تجسمي 1:1-12

طرح هاي کاربردي خاتمه يافته
۱-اوليائي طبائي س، ميرزا اميني س "تاريخ شفاهي فرش دستباف روستايي و عشايري فارس "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
آشنايي با بافته هاي سنتي ايران
طراحي، بافت گليم و بافت هاي سوزني
بافت فرش (۱)
بافت فرش (۲)
حفاظت و مرمت فرش (۱)
حفاظت و مرمت فرش (۲)
کارآموزي
بافت فرش (۳)
بافت فرش (۴)
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
آشنايي با بافته هاي سنتي ايران
بافت گليم
بافت فرش (۱)
بافت فرش (۲)
حفاظت و مرمت فرش (۱)
حفاظت و مرمت فرش (۲)
بافت فرش (۳)
بافت فرش (۴)
کارآموزي
پروژه نهايي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)