۱۴۰۱/۱۱/۱۶
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : احمد علي
نام خانوادگي : اسدي
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1395
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : باستان شناسي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : aa_asadi@shirazartu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
دکتري
رشته باستان شناسي
دانشگاه تربيت مدرس (ايران)
سال 1387 تا 1391 تکامل اجتماعي اقتصادي فارس در دوره ساساني بر پايه شواهد باستان شناختي
کارشناسي ارشد
رشته باستان شناسي
دانشکده ادبيات و علوم انساني- دانشگاه تهران (ايران)
سال 1382 تا 1384 بررسي توالي استقراري شهر استخر در دوره تاريخي مستند بر مدارک باستان شناختي و با تمرکز بر دوره ساساني
کارشناسي
رشته باستان شناسي
دانشگاه تهران (ايران)
سال 1377 تا 1381 -

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (33)
۱- اسدي ا (1398) گزارش نتايج نخستين فصل کاوش باستان شناختي تپه قلعه قلندران شهرستان شازند مطالعات ايرانشناسي 13:21-43
۲- اسدي ا (1398) نظام کلي معماريي و يافته هاي جديد مرتبط در جنوب خاوري تختگاه تخت جمشيد؛ آبراهه هاي زير زميني جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام 4:149-172
۳- اسدي ا (1396) الگو هاي سکونتگاهي ناحيه جنوب فارس در دوره ساساني و آغاز اسلامي دومين همايش بين المللي باستان شناسي جنوب شرق ايران 2:58 -58
۴- اسدي ا (1395) پژوهشي بر وضعيت محدوده جنوبي تختگاه تخت جمشيد بر اساس شواهد نويافته باستان شناختي جستارهاي باستان شناختي ايران پيش از اسلام 1:87-97
۵- اسدي ا (1395) گزارش فصل نخست کاوش تمب پرگان جناح ( مهران)، شهرستان بستک هرمزگان کند و کاو 8:59-76
۶- اسدي ا (1394) استقراري از دوره هخامنشي در ناحيه تخت جمشيد؛ گزارشي از کاوش در محوطه دولت آباد مرودشت. مجله جامعه باستان شناسي ايران 1:70-86
۷- اسدي ا (1393) کاوش در امتداد خروجي مسير آبراهه هاي تخت جمشيد دوازدهمين گردهم آيي سالانه باستانشناسي ايران 1:40-43
۸- اسدي ا (1392) صحنه شکار بر ظرف سفالي از دوره هخامنشي؛ محوطه 64 تنگ بلاغي، پاسارگاد باستان پژوهي 14:103-110
۹- اسدي ا (1392) بررسي باستان شناختي دره رود پلوار، استان فارس باستان پژوهي 14:125-138
۱۰- اسدي ا (1391) پژوهشي درباره سفال هاي سده هاي آغازين دوره سلامي استخر، فارس مجموعه مقالات سومين همايش باستان شناسان جوان 1:195-219
۱۱- اسدي ا (1391) قلعه استخر و سنگ نوشته نويافته آن نامور نامه، مجموعه مقالاتي در بزرگداشت زنده باد مسعود آذرنوش» به کوشش کريم عليزاده و حميد فهيمي 1:383-398
۱۲- اسدي ا (1387) گزارش مقدماتي بررسي باستان شناسي شهرستان بستک هرمزگان باستانشناسي و تاريخ 45:3-32
۱۳- اسدي ا (1386) کاوش هيئت ايران ـ لهستان در محوطه 64 تنگ بلاغي گزارش هاي باستان شناسي 7، مجموعه مقالات نهمين گردهايي سالانه باستان شناسي ايران، جلد دوم 2:70-96
۱۴- اسدي ا (1386) بازسازي الگو هاي سکونتي مبتني بر کشاورزي و تجارت در حوزه جنوبي رود کر ـ نتايج بررسي مقدماتي ناحيه کربال و دره داريون دشت مرودشت در استان فارس گزارش هاي باستان شناسي ( 7 ) ويژه نهمين گردهمايي سالانه باستانشناسي ايران 7:61-78
۱۵- اسدي ا (1386) اشكفت اهو ؛ پناهگاهي صخره اي در شهرستان بستك ( هرمزگان ) باستان پژوهي 3:65-70
۱۶- اسدي ا (1385) نگاهي به تاريخ سياسي استخر باستان پژوهي 1:32-41
۱۷- اسدي ا (1385) بناي موسوم به دروازه شهر استخر ـ بررسي و تحليل کارکرد ( مجموعه مقالات سومين کنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران (بم 2:295-320
۱۸- اسدي ا (1383) پژوهش هاي باستانشناختي شهر استخر کارنامه علمي بنياد پژوهشي پارسه ـ پاسارگاد 1:52-63
۱۹- اسدي ا (1383) نگاهي به پژوهش هاي باستانشناسي شهر استخر باستان پژوهي 12:75-81
20- Asadi A (2019) KHATAM, A UNIQUE ART. A RESEARCH ON THE HISTORY AND PRODUCTION OF KHATAM IN IRAN, FOCUSING ON THE USE OF BONE QUADERNI DI VICINO ORIENTE 15:299-313
21- Asadi A (2017) A report of excavation in "Trench Tr. 3" in PERSEPOLIS WEST (FARS, IRAN ) Report on the field work carried out by the Iranian-Italian Joint Archaeological Missionin 2008-2009, Edited by Alireza Askari Chaverdi and Pierfrancesco Callieri 1:37-43
22- Asadi A (2016) Estakhr Project – Third Preliminary Report of the Joint Mission of the Iranian Centre for Archaeological Research, The Parsa-Pasargadae Research Foundation and the Sapienza University of Rome. Italy Vicino Oriente XX 20:75-98
23- Asadi A (2014) A Recent Late Sasanain Discovery North Of Persian Gulf. A Report On The First Season Of Excavations At Tomb-e Pargan In Hormozgan, Iran “ANABASIS, Vol 5 5:123-138
24- Asadi A (2013) second preliminary report of the joint Mission of the Iranian Center for Archaeological Research, the Parsa-Pasargadae Research Foundation and the Sapienza University of Rome Vicino Oriente 17:7-20
25- Asadi A (2013) “Sasanain And Early Islamic Settlement Patterns North of the Persian Gulf Vicino Oriente 17:21-38
26- Asadi A (2012) Achaemenid Persepolis in Context 7th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East 1:139-156
27- Asadi A (2012) Estakhr project - first preliminary report of the joint Mission of the Iranian Center for Archaeological Research, the Parsa-Pasargadae Research Foundation and the Sapienza University of Rome, Italy Vicino Oriente 16:167-180
28- Asadi A (2012) Geoarchaeological study of the Achaemenid dam of Sad-i Didegan (Fars, Iran) Géomorphologie , Editeur, Groupe français de géomorphologie 18:91-108
29- Asadi A (2010) (An archaeological survey of water management in the hinterland of Persepolis”, in P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro, N. Marchetti (eds 6th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East 2:219-232
30- Asadi A (2010) Sasanian Rock Relief Panels TAASA REVIEW, The Journal of the Asian Arts Society of Australia 19:18-21
31- Asadi A (2009) The Achaemenid building at site 64 in Tang-e Bulaghi Arta 2018.003 2:1-20
32- Asadi A (0) "Mould-Made Relief Pottery Found in Istakhr During Excavations by the Oriental Institute of Chicago in the 1930s and Kept in the Persepolis Museum :-
33- Asadi A (0) - Two New Pahlavi Inscriptions from Fars Province, Iran :-

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-اسدي ا "تاريخچه و روش کاربرد استخوان در صنايع دستي شيراز با تمرکز بر کاربرد استخوان شتر در هنر خاتم " همايش دست ساخته هاي عاجي و استخواني مديترانه تا درياي کاسپي از دوره باستان تا سده هاي ميانه (2018)
۲-اسدي ا "مقايسه چشم انداز باستاني و مدرن در نواحي پسکرانه اي خليج فارس ( مطالعه موردي ناحيه بستک)، " کنفرانس دانشجويان دکتري باستان شناسي (2018)
۳-اسدي ا "پژوهش هاي جديد در محدوده جنوبي تختگاه تخت جمشيد " دومين همايش باستانشناسي ايران و لهستان (2015)
۴-اسدي ا "آنسوي شهر پارسه، مدل جديدي از پژوهش هاي هخامنشي در ناحيه شمالي فارس " هفتمين کنگره باستان شناسي خاور نزديک (2010)
۵-اسدي ا "بررسي باستانشناسي درباره چگونگي مديريت آب در دشت تخت جمشيد " ششمين کنگره باستانشناسي خاور نزديک باستان (2008)
۶-اسدي ا "گزارشي از فصل سوم کاوش در تنب پرگان جناح، هرمزگان " شانزدهمين همايش سالانه باستانشناسي ايران (1397)
۷-اسدي ا "گزارش فصل سوم کاوش در تنب پرگان جناح، هرمزگان " شانزدهمين همايش سالانه باستانشناسي ايران (1397)
۸-اسدي ا "بررسي تجارت و کشاورزي در دوره هاي مختلف مرودشت فارس با تکيه بر بررسي باستان شناسي حوزه رود کر " سمينار بررسي دستاورد هاي بررسي هاي باستان شناختي بنياد پارسه ـ پاسارگاد (1397)
۹-اسدي ا "مرروي بر اهداف و روند کاوش در آبراهه هاي تخت جمشيد " دومين همايش تاريخ ايران ، گراميداشت پروفسور شاپور شهبازي (1397)
۱۰-اسدي ا "آبراهه هاي زير زميني تخت جمشيد، کاوش هاي جديد و نتايج آن " کنفرانس دانشجويان دکتري باستان شناسي (1397)
۱۱-اسدي ا "تنب پرگان ، تحليلي بر معماري و عملکرد بنا " همايش ايکوموس در بزرگداشت دکتر باقر آيت الله زاده شيرازي (1397)
۱۲-اسدي ا "جشن ها و آيين هاي ايلامي " همايش جشن هاي ايران باستان (1396)
۱۳-اسدي ا "کاوش در امتداد خروجي مسير آبراهه هاي تخت جمشيد " دوازدهمين گردهم آيي سالانه باستانشناسي ايران (1393)
۱۴-اسدي ا "آبراهه هاي تخت جمشيد بر اساس مدارک باستان شناختي " ، همايش ماهانه خانه ايکوموس در ايران (1393)
۱۵-اسدي ا "گزارش سومين فصل کاوش هاي هيئت ايران ـ لهستان در محوطه 64 تنگ بلاغي " سمينار آخرين نتايج کاوش هاي باستانشناختي تنگ بلاغي (1386)
۱۶-اسدي ا "گزارش کلي نتايج نهايي 3 فصل کاوش در محوطه 64 تنگ بلاغي " نهمين گردهمايي سالانه باستان شناسي ايران (1386)
۱۷-اسدي ا "سفال هاي قالب زده آغاز اسلامي شهر استخر " سومين همايش باستانشناسان جوان (1385)
۱۸-اسدي ا "ساختار موسوم به دروازه شهر استخر ـبررسي وتحليل کارکرد " سومين همايش تاريخ معماري وشهرسازي ايران (1385)
۱۹-اسدي ا "گزارش نخستين فصل کاوش هاي هيئت ايران ـ لهستان در محوطه 64 تنگ بلاغي " نخستين سمينار بررسي دستاور هاي کاوش هاي نجات بخشي تنگ بلاغي (1384)
20-Asadi A "The Use of Bone in Handicrafts of Shiraz, Iran2018 " In conference of " Sharing Material Culture: Ivory and Bone Artifacts from the Mediterranean to the Caspian Sea from Antiquity to the middle Ages " (2018)
21-Asadi A "Underground of waterways Persepolis, New Excavations and Results " Archaeological Museum of Near East, Egypt and Mediterranean(Museo del Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo) (2018)
22-Asadi A "Landscape Changing in Iran: A Case from the Persian Gulf Hinterland " Research Activities of Ph.D Students Conference ( Attività Formative del Dottorato) (2018)
23-Asadi A " New Discoveries in Persepolis underground Canalas " Second Conference of“ Colloquia Baltica Iranica (2015)
24-Asadi A "Beyond the city of Persepolis :A new model of Achaemenid settlement in Northern Fars , Iran " 7th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East , London (2010)
25-Asadi A "Ancient Trade and Agriculture in the Marvdasht Plain. Survey about Ancient Dams and Trade Management in South of the Kur River Basin " International Congress of Archaeology of the Ancient Near East (2008)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
تاريخ ايران
طراحي از اشياء موزه‌اي
مستند نگاري اشياء موزه اي
كارداني
آشنايي با باستان شناسي و روشهاي آن
ترسيم فني (۱)
آشنايي با هنرهاي سنتي ايران
نقشه برداري
تاريخ عمومي ايران
آشنايي با هنر و تمدن فرهنگ هاي همجوار
سفال دوره پيش از اسلام ايران
هنر و تمدن اسلامي (۱)
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي دوره اسلامي ايران(۱)
سفال دوره اسلامي ايران
کارآموزي شناسايي و بررسي باستان شناسي
حفاظت و مرمت در محل کاوش باستان شناسي
كـارشناسي
تاريخچه علم باستان شناسي
بررسي تمدن هاي باستاني از نظر قرآن کريم
اصول و مباني انسان شناسي
مباني فرهنگي باستان شناسي
تاريخ هنر از باستان تا آغاز اسلام
مباني تطور انسان(انسان شناسي فرهنگي و فيزيکي)
باستان شناسي و هنر عيلام
باستان شناسي و هنر ماد و هخامنشي
باستان شناسي اشکاني
باستان شناسي ساساني
هنر و معماري بين النهرين در دوران تاريخي
باستان شناسي مصر باستان
هنر يونان و روم باستان
هنر خاور دور (چين و ژاپن) باستان
طراحي و ترسيم مدارک
موزه داري
مباني انسان شناسي
تاريخچه باستان شناسي در ايران و جهان
مباني باستان شناسي
تاريخچه انديشه باستان شناسي
باستان شناسي مصر
باستان شناسي يونان و روم
باستان شناسي دوره مفرغ ايران
باستان شناسي دوران تاريخي ايران (۲)
باستان شناسي دوران تاريخي ايران (۳)
باستان شناسي خليج فارس
هنر و تمدن اسلامي (۲)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)