۱۴۰۰/۰۷/۲۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حسنعلي
نام خانوادگي : عرب
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1394
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : باستان شناسي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : h_arab@shirazartu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (10)
۱- عرب ح (1397) بازنگري مذهب اليماييدها بر اساس برخي شواهد باستان شناختي جامعه شناسي تاريخي 42:1-2
۲- عرب ح (1397) نقش باستان‌مردم‌شناسي در شناخت کوچ‌گران بختياري و ارتباط آن‌ها با خرفت‌خانه‌ها تحقيقات فرهنگي ايران 42:1-2
۳- عرب ح (1396) سيستم اطلاعات جغرافيايي در پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ايران؛ پيشينه، روند و مشکلات مطالعات ميان‌رشته‌اي در علوم انساني 3:43-65
۴- عرب ح (1393) مطالعه تفسيرگرايانه صخره نگاره هاي نويافته زهکلوت رودبار مجله مطالعات ايراني 24:195-215
۵- عرب ح (1389) نقش برجسته سرحاني، نويافته‌اي از دوره اليماييد مجله تخصصي پيام باستان‌شناس 11:83-88
۶- عرب ح (1387) دين سالاري؛ کانون انديشه و تمدن در ايلام باستان فصلنامه پژوهش‌نامه تاريخ 14:77-96
۷- عرب ح (1386) شهر هخامنشي دهانه غلامان؛ رتبه بندي و طبقات اجتماعي مجله تخصصي پيام باستان‌شناس 7:47-60
۸- عرب ح (1386) نقش عاريه هاي غير بومي در تکوين هنر هخامنشي مجله مدرس هنر 1:97-110
۹- عرب ح (1384) ؛ گزارش مستند نگاري اطلاعات باستان‌شناسي آواربرداري معابر ارگ بم گزارش‌ها و مقالات سالانه پروژه نجات بخشي ميراث فرهنگي بم- ارگ 1:12-24
10- Arab1 H (2012) Classification and typology of Achaemenid ceramics in Tappe Daroughe Khouzestan Iran 8:283-303

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عرب ح "واکاوي نقش فرهنگ در تحقق شهر ايراني- اسلامي " شهر ايراني اسلامي (1397)
۲-عرب ح "کاوشهاي باستان شناسي تپه پوستچي، دهکده پيش از تاريخي شيراز " همايش بين تالمللي تاريخي فرهنگي جنوب ايران (فارس تاريخي) (1396)
۳-عرب ح "بررسي باستان‌شناسي ناحيه کوهستاني شازند و سرچشمه حوزه رود شرا " يازدهمين گردهم ايي سالانه باستان شناسي ايران (1391)
۴-عرب ح "؛ گزارش مقدماتي کاوش تپه داروغه خوزستان و بررسي برخي شواهد آن " يازدهمين گردهم ايي سالانه باستان شناسي ايران؛ (1391)
۵-عرب ح "مطالعه و بررسي سازه‌هاي آبي تنگ عقيلي شوشتر " همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول (1390)
۶-عرب ح "بررسي تنديس مرمرين زني از تخت جمشيد " همايش ملي بررسي نقش زن و نهاد خانواده در ايران باستان (1390)
۷-عرب ح "؛ بررسي و تبيين شواهد يکي از نخستين سيستم‌هاي اداري جهان باستان در جنوب غربي ايران " ؛ همايش منطقه اي بررسي دستاوردهاي باستان شناسي خوزستان (1389)
۸-عرب ح "بررسي سفال دوره انتقالي و ايلام ميانه در جنوب غربي ايران " همايش منطقه اي بررسي دستاوردهاي باستان شناسي خوزستان (1389)
۹-عرب ح "بررسي سفال دوره هخامنشي دشت خوزستان " همايش منطقه اي بررسي دستاوردهاي باستان شناسي خوزستان (1389)
۱۰-عرب ح "تنش‌‌ها و آسيب‌‌هاي اجتماعي ناشي از ورود گردشگران " همايش منطقه‌اي توريسم و توسعه (1389)
۱۱-عرب ح "آبشارهاي شوشتر " چکيده مقالات همايش نقش رود کارون در شکل گيري تمدن‌هاي ايران در طول تاريخ (1388)
۱۲-عرب ح "گاهنگاري نهر داريون بر اساس مدارک باستان شناختي " ؛ چکيده مقالات همايش نقش رود کارون در شکل گيري تمدن‌هاي ايران در طول تاريخ (1388)
۱۳-عرب ح "از پيروز تا قباد؛ بازنگري مسائلي اقتصادي- تاريخي در ارتباط با هياطله و ساسانيان، آشفتگي اقتصادي و احياء " دومين همايش بين‌المللي انجمن باستان شناسان جنوب آسيا (1387)
۱۴-عرب ح "نگاهي به استودان‌هاي صخره اي شوشتر و قابليت آنها در جذب توريسم " اولين همايش منطقه اي بررسي راهکارهاي تقويت صنعت توريسم در استان خوزستان (1386)
۱۵-عرب ح "مطالعه معماري صخره‌اي (گور دخمه) شهرستان گتوند و شواهد استخواني آنها؛ مجموعه مقالات همايش منطقه‌اي باستان‌استخوان‌شناسي " مجموعه مقالات همايش منطقه‌اي باستان‌استخوان‌شناسي (1386)
۱۶-عرب ح "؛ آثار باستاني؛ پتانسيل‌هاي نهفته در توسعه صنعت گردشگري در مازندران " همايش سراسري نقش صنعت گردشگري در توسعه مازندران (1384)
۱۷-عرب ح " نقش مذهب در تکوين و رشد تمدن ايلام " در همايش گفتگوي تمدن‌ها (1383)
۱۸-عرب ح " روند نوسانات اقتصادي ايران در عصر ساساني تحت تاثير هجوم اقوام هياطله از شرق " نخستين همايش جديد‌ترين يافته‌هاي باستان‌شناسي در حوزه تمدني شرق ايران (1383)
۱۹-عرب ح " الگوي تدفين و پايگاه اجتماعي در عصر آهن با توجه به داده‌هاي اخير در محوطه مسجد کبود تبريز " همايش بين‌المللي باستان‌شناسي ايران (1383)
20-Arab1 H "Tape Savarabad and Kura–Araxes Culture Extension " Turkic World, Caucasus and Iran -Crossroads of Civilizational Interaction (2009)

چاپ كتاب
۱-عرب ح "سکونتگاههاي عيلامي و هخامنشي دشت دهلرلن؛ شهر ها و روستاهاي نخستين امپراتوري ها در جنوب غربي ايران " چاپ اول (1395) دانشگاه هنر شيراز شيراز

پايان نامه خارج از دانشگاه
۱-عرب ح بررسي و معرفي تدفين هاي صخره اي شهرستان هاي شوشترو گتوند در دوره هاي اشکاني و ساساني
۲-عرب ح بررسي سيستماتيک باستان شناسي تپه گبري قاضي پايين قم
۳-عرب ح جايگاه و اهميت زن از لحاظ سياسي-اجتماعي در دوره ي ساساني بر اساس داده هاي باستان شناسي
۴-عرب ح شناخت ابزار و يراق اسب در عصر آهن استان گيلان
۵-عرب ح مسيريابي جاده شاهي هخامنشيان در آناتولي (550- 330 ق.م) بر اساس داده هاي باستان شناسي

طرح هاي کاربردي خاتمه يافته
۱-عرب ح "بررسي و آناليز عنصري استخوانهاي انساني تپه پوستچي شيراز "

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آشنايي با باستان شناسي
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام
تاريخ ايران
ميراث فرهنگي
هنر در تاريخ (۲)
باستان شناسي
آشنايي با هنر و معماري پيش از اسلام
كارداني
آشنايي با باستان شناسي و روشهاي آن
ترسيم فني (۱)
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران(۱)
سفال دوره پيش از اسلام ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران (۲)
کارآموزي شناسايي و بررسي باستان شناسي
مهر و سکه
کارآموزي کاوش باستان شناسي دوره پيش از اسلام
کارآموزي کاوش باستان شناسي دوره اسلامي
كـارشناسي
جغرافياي تاريخي ايران
استخوان شناسي
باستان شناسي ايران در هزاره اول ق.م
باستان شناسي و هنر ماد و هخامنشي
سکه شناسي و شناخت مهر و تابليت (الواح)
طراحي و ترسيم مدارک
روش کاوش و بررسي آثار باستاني
کاوشهاي باستان شناسي
جغرافياي تاريخي ايران
باستان شناسي دوران تاريخي ايران (۱)
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)