۱۴۰۳/۰۱/۳۰

کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : حسنعلي
نام خانوادگي : عرب
سال تولد : 1358
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 1394/01/01
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : باستان شناسي
دانشکده : باستان شناسي و مرمت
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : h_arab@shirazartu.ac.ir
download CV Word File

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (19)
۱- عرب ح، خالديان س (2020) دراسه أسباب استمرار الموتيفات الساساني في الآثار الفنيّه بعد اسلام (مع التأکيد علي موتيف صناعه الفخّار في العصور الإسلاميّه) دراسات في العلوم الانسانية 27:21-43
۲- عرب ح، خالديان س (2019) شکل‌گيري شاخصه‌هاي معماري شهري دوره هخامنشي در دهانه غلامان مرمت و معماري ايران 19:21-34
۳- عرب ح، خالديان س (1400) باستان/مردم‌شناسي رويکردي در تقويت باستان‌شناسي دوران اسلامي نامه انسان شناسي 32:107-123
۴- عرب ح، خالديان س (1400) نفوذ فرهنگ کورا-ارس به لبه جنوب غربي فلات ايران جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام 3:25-36
۵- عرب ح، صادقي ح (1400) برآورد درآمدهاي مالياتي دولت ساساني (بر اساس مدارک باستان‌شناسي و منابع تاريخي) پژوهش نامه تاريخ 32:89-111
۶- عرب ح (1397) بازنگري مذهب اليماييدها بر اساس برخي شواهد باستان شناختي جامعه شناسي تاريخي 42:1-2
۷- عرب ح (1397) نقش باستان‌مردم‌شناسي در شناخت کوچ‌گران بختياري و ارتباط آن‌ها با خرفت‌خانه‌ها تحقيقات فرهنگي ايران 42:1-2
۸- عرب ح، حيدريان م، قرباني ح (1396) سيستم اطلاعات جغرافيايي در پژوهش‌هاي باستان‌شناسي ايران؛ پيشينه، روند و مشکلات مطالعات ميان‌رشته‌اي در علوم انساني 3:43-65
۹- عرب ح، اميرحاجلو س (1393) مطالعه تفسيرگرايانه صخره نگاره هاي نويافته زهکلوت رودبار مجله مطالعات ايراني 24:195-215
۱۰- عرب ح (1389) نقش برجسته سرحاني، نويافته‌اي از دوره اليماييد مجله تخصصي پيام باستان‌شناس 11:83-88
۱۱- عرب ح (1387) دين سالاري؛ کانون انديشه و تمدن در ايلام باستان فصلنامه پژوهش‌نامه تاريخ 14:77-96
۱۲- عرب ح (1386) شهر هخامنشي دهانه غلامان؛ رتبه بندي و طبقات اجتماعي مجله تخصصي پيام باستان‌شناس 7:47-60
۱۳- عرب ح (1386) نقش عاريه هاي غير بومي در تکوين هنر هخامنشي مجله مدرس هنر 1:97-110
۱۴- عرب ح (1384) ؛ گزارش مستند نگاري اطلاعات باستان‌شناسي آواربرداري معابر ارگ بم گزارش‌ها و مقالات سالانه پروژه نجات بخشي ميراث فرهنگي بم- ارگ 1:12-24
15- Arab H (2023) A Comparative Study of Sassanian stamp Seal Patterns with Paintings in the Book of Sovar Al-Kavakeb by Abd al-Rahman Sufi Iranian Journal of Archaeological Studies (IJAS) 13:55-63
16- Arab H, Ghorbani H (2022) Considering Petroglyphs of Birjand in Arid Environments, East Central Iran persica antiqua 2:19-34
17- Arab H, سرداري (2019) Human remains from Tappeh Poustchi, Iran, 2017 Bioarchaeology of the Near East 13:118-125
18- Arab H (2013) Statistical Analysis on Achaemenid Ceramics in the Teppe Daroughe Khouzestan, Iran Journal of Science and Today’s World 2:869-886
19- Arab H (2012) Classification and typology of Achaemenid ceramics in Tappe Daroughe Khouzestan Archives Des Sciences 8:283-303

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عرب ح، سرداري ع "فصل پنجم كاوش باستانشناسي تپة پوستچي شيراز؛ 1401 " بيست و يکمين گردهمايي سالانه باستان شناسي ايران (1402)
۲-عرب ح "تپه پوستچي شيراز؛ قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها با چشم انداز توسعه پايدار شهري " باستانشناسي، مردم و مديريت ميراث فرهنگي در ايران و انيران (1400)
۳-عرب ح "درياچه هامون و الگوي استقراري دشت سيستان " سومين همايش بين المللي باستان شناسي جنوب شرق ايران (1400)
۴-عرب ح "گمانه زني به منظور تعيين عرصه و پيشنهاد حريم محوطه تاريخي توي " هجدهمين گردهمايي سالانه باستان شناسي ايران (1399)
۵-عرب ح، ترکمندي م "تئوري فازي در باستان شناسي " چهارمين همايش ملي باستان شناسي ايران (1398)
۶-عرب ح "ارتباط مانويت با اديان ديگر و زمينه هاي پيدايش " چهارمين همايش ملي باستان شناسي ايران (1398)
۷-عرب ح، سرداري ع "فصل دوم کاوش باستان شناسي تپه پوستچي شيراز 1396 " شانزدهمين گردهمايي سالانه باستان شناسي ايران (1397)
۸-عرب ح، سرداري ع "فصل اول کاوش باستان شناسي تپه پوستچي شيراز 1395 " شانزدهمين گردهمايي سالانه باستان شناسي ايران (1397)
۹-عرب ح "فصل سوم کاوش باستان شناسي تپه پوستچي شيراز، 1397 " هفدهمين گردهمايي سالانه باستان شناسي ايران (1397)
۱۰-عرب ح "فاز دوم بررسي باستان شناسي شهرستان زرين دشت " هفدهمين گردهمايي سالانه باستان شناسي ايران (1397)
۱۱-عرب ح "واکاوي نقش فرهنگ در تحقق شهر ايراني- اسلامي " شهر ايراني اسلامي (1397)
۱۲-عرب ح "کاوشهاي باستان شناسي تپه پوستچي، دهکده پيش از تاريخي شيراز " همايش بين تالمللي تاريخي فرهنگي جنوب ايران (فارس تاريخي) (1396)
۱۳-عرب ح "بررسي باستان‌شناسي ناحيه کوهستاني شازند و سرچشمه حوزه رود شرا " يازدهمين گردهم ايي سالانه باستان شناسي ايران (1391)
۱۴-عرب ح "؛ گزارش مقدماتي کاوش تپه داروغه خوزستان و بررسي برخي شواهد آن " يازدهمين گردهم ايي سالانه باستان شناسي ايران؛ (1391)
۱۵-عرب ح "مطالعه و بررسي سازه‌هاي آبي تنگ عقيلي شوشتر " همايش ملي باستان شناسي و معماري سازه هاي آبي دزفول (1390)
۱۶-عرب ح "بررسي تنديس مرمرين زني از تخت جمشيد " همايش ملي بررسي نقش زن و نهاد خانواده در ايران باستان (1390)
۱۷-عرب ح "؛ بررسي و تبيين شواهد يکي از نخستين سيستم‌هاي اداري جهان باستان در جنوب غربي ايران " ؛ همايش منطقه اي بررسي دستاوردهاي باستان شناسي خوزستان (1389)
۱۸-عرب ح "بررسي سفال دوره انتقالي و ايلام ميانه در جنوب غربي ايران " همايش منطقه اي بررسي دستاوردهاي باستان شناسي خوزستان (1389)
۱۹-عرب ح "بررسي سفال دوره هخامنشي دشت خوزستان " همايش منطقه اي بررسي دستاوردهاي باستان شناسي خوزستان (1389)
۲۰-عرب ح "تنش‌‌ها و آسيب‌‌هاي اجتماعي ناشي از ورود گردشگران " همايش منطقه‌اي توريسم و توسعه (1389)
۲۱-عرب ح "آبشارهاي شوشتر " چکيده مقالات همايش نقش رود کارون در شکل گيري تمدن‌هاي ايران در طول تاريخ (1388)
۲۲-عرب ح "از پيروز تا قباد؛ بازنگري مسائلي اقتصادي- تاريخي در ارتباط با هياطله و ساسانيان، آشفتگي اقتصادي و احياء " دومين همايش بين‌المللي انجمن باستان شناسان جنوب آسيا (1387)
۲۳-عرب ح "نگاهي به استودان‌هاي صخره اي شوشتر و قابليت آنها در جذب توريسم " اولين همايش منطقه اي بررسي راهکارهاي تقويت صنعت توريسم در استان خوزستان (1386)
۲۴-عرب ح "مطالعه معماري صخره‌اي (گور دخمه) شهرستان گتوند و شواهد استخواني آنها؛ مجموعه مقالات همايش منطقه‌اي باستان‌استخوان‌شناسي " مجموعه مقالات همايش منطقه‌اي باستان‌استخوان‌شناسي (1386)
۲۵-عرب ح "؛ آثار باستاني؛ پتانسيل‌هاي نهفته در توسعه صنعت گردشگري در مازندران " همايش سراسري نقش صنعت گردشگري در توسعه مازندران (1384)
۲۶-عرب ح " نقش مذهب در تکوين و رشد تمدن ايلام " در همايش گفتگوي تمدن‌ها (1383)
۲۷-عرب ح " روند نوسانات اقتصادي ايران در عصر ساساني تحت تاثير هجوم اقوام هياطله از شرق " نخستين همايش جديد‌ترين يافته‌هاي باستان‌شناسي در حوزه تمدني شرق ايران (1383)
۲۸-عرب ح " الگوي تدفين و پايگاه اجتماعي در عصر آهن با توجه به داده‌هاي اخير در محوطه مسجد کبود تبريز " همايش بين‌المللي باستان‌شناسي ايران (1383)
29-Arab H "Tape Savarabad and Kura–Araxes Culture Extension " Turkic World, Caucasus and Iran -Crossroads of Civilizational Interaction (2009)
30-Arab H, سرداري " New evidence of different types of burial in Shiraz Plain( Based on Archeological excavations in Tappeh Poustchi) " باستانشناسي، مردم و مديريت ميراث فرهنگي در ايران و انيران (1400)

چاپ كتاب
۱-عرب ح "سکونتگاههاي عيلامي و هخامنشي دشت دهلرلن؛ شهر ها و روستاهاي نخستين امپراتوري ها در جنوب غربي ايران " چاپ اول (1395) دانشگاه هنر شيراز شيراز
۲-عرب ح، سرداري زارچي ع "دهکده پيش از تاريخي شيراز؛ تپه پوستچي " چاپ اول (1400) فرهنگ پارس شيراز

پايان نامه خارج از دانشگاه
۱-عرب ح بررسي و معرفي تدفين هاي صخره اي شهرستان هاي شوشترو گتوند در دوره هاي اشکاني و ساساني
۲-عرب ح بررسي سيستماتيک باستان شناسي تپه گبري قاضي پايين قم
۳-عرب ح جايگاه و اهميت زن از لحاظ سياسي-اجتماعي در دوره ي ساساني بر اساس داده هاي باستان شناسي
۴-عرب ح شناخت ابزار و يراق اسب در عصر آهن استان گيلان
۵-عرب ح مسيريابي جاده شاهي هخامنشيان در آناتولي (550- 330 ق.م) بر اساس داده هاي باستان شناسي

طرح هاي کاربردي خاتمه يافته
۱-عرب ح "بررسي و آناليز عنصري استخوانهاي انساني تپه پوستچي شيراز "
طرح هاي کاربردي (0)
عنوان
عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آشنايي با باستان شناسي
شناخت بناهاي تاريخي ايران پيش از اسلام
تاريخ ايران
ميراث فرهنگي
هنر در تاريخ (۲)
باستان شناسي
آشنايي با هنر و معماري پيش از اسلام
كارداني
آشنايي با باستان شناسي و روشهاي آن
ترسيم فني (۱)
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران(۱)
سفال دوره پيش از اسلام ايران
آشنايي با باستان شناسي و آثار تاريخي پيش از اسلام ايران (۲)
کارآموزي شناسايي و بررسي باستان شناسي
مهر و سکه
کارآموزي کاوش باستان شناسي دوره پيش از اسلام
کارآموزي کاوش باستان شناسي دوره اسلامي
كـارشناسي
جغرافياي تاريخي ايران
استخوان شناسي
باستان شناسي ايران در هزاره اول ق.م
باستان شناسي و هنر ماد و هخامنشي
سکه شناسي و شناخت مهر و تابليت (الواح)
طراحي و ترسيم مدارک
روش کاوش و بررسي آثار باستاني
کاوشهاي باستان شناسي
جغرافياي تاريخي ايران
باستان شناسي دوران تاريخي ايران (۱)
باستان شناسي دوران تاريخي ايران (۲)
سکه شناسي
باستان شناسي دوره آهن ايران
باستان شناسي ميداني ۱ (روش هاي بررسي و نمونه برداري)
سفال در باستان شناسي
باستان شناسي ميداني ۲ (روش هاي کاوش)
باستان شناسي ميداني ۳ (بررسي و کاوش در عمل)
آشنايي با هنر در تاريخ (۱)
راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)